پنج‌ نامزد وزیر حکومت ام‌روز برنامه‌های کاری شان‌را به مجلس ارائه می‌کنند

۱۱ قوس ۱۳۹۶ هشدار

طارق‌شاه بهرامی، نامزد برای وزارت دفاع ملی، ویس‌احمد برمک، نامزد وزارت‌داخله، فیض‌الله ذکی، نامزد وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین، نرگس‌نهان، نامزد وزارت معادن و محمد حمید طهماسی، نامزد وزارت‌ترانسپورت و هوانوردی ملکی ام‌‌روز برنامه‌هایش را به مجلس ارائه خواهند کرد.

اما پیش از ارائه برنامه‌ها از سوی این نامزد وزیران، رمضان‌بشردوست، یکی از نمایندگان مجلس، از ارائه‌نشدن اسناد تابعیت نامزدوزیران انتقاد کرد. به گفتۀ آقای بشردوست، هیچ‌یک از وزیرانی‌که ام‌روز برای ارائه برنامه‌های‌شان به‌مجلس حضور یافته‌اند، اسناد تابعیت شان را برای بررسی به نمایندگان مجلس ارائه نکرده و تجربۀ کاری و اسناد تحصیلی شان مطابق پستی که در آن نامزد شده‌اند نمی‌باشد.

این درحالی است که حدود ۸۰ تن از اعضای مجلس نمایندگان برای اشتراک در نشست کندهار به این ولایت رفته‌اند. دوازده نامزدوزیر حکومت‌وحدت‌ملی به شمول وزارت دفاع‌ملی، وزارت‌داخله، وزارت‌اقتصاد، وزارت‌زراعت، وزارت ‌معادن و پطرولیم، وزارت ‌سرحدات، اقوام و قبایل، وزارت فوایدعامه، وزارت ‌تحصیلات‌عالی، وزارت ‌مخابرات،  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا، و معلولین، وزارت ترانسپورت و وزارت احیا و انکشاف دهات به‌تاریخ ۴قوس، توسط سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور و فاروق‌وردک وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس‌نمایندگان معرفی شدند.

در این میان اما حکومت برای سه وزارت معارف، خارجه و طلاعات و فرهنگ هنوز افرادی را به برای گرفتن رای به مجلس معرفی نکرده است.

هم رسانی