رییس جمهورغنی: دو مرحله اول صلح باید بین الافغانی باشد

۱۴ دلو ۱۳۹۶ هشدار

رییس جمهور غنی می‌گوید، که از سه مرحله صلح در افغانستان، دو مرحله آن باید بین الافغانی باشد و در مرحله سوم که تثبیت می‌گوید و شاهد لازم است، جامعه جهانی باید حاضر باشند.

آقای غنی که امروز در جمع اعضای شورای عالی صلح صحبت می‌کرد گفت، در دو مرحله اول، همکاران بین المللی ما باید خبر باشند، اما شریک نباشد و این را او به گونه واضح به نمایندگان کشورهای کمک کننده افغانستان گفته است.

آقای رییس جمهور می‌گوید:” سه مرحله از نظر مه به عنوان یک شاگر صلح ضروری است. مرحله آمادگی مذاکرات، مرحله مذاکرات و مرحله تثبیت و گرنتی صلح. صحبت‌های که من با نمایندگان کشورهای خارجی داشتم، گفتیم که دو مرحله اول باید بین الافغانی باشد و شرایط را باید در این مرحله فراهم بسازیم. در مرحله سوم که نتیجه تثبیت میشه، گرانتی‌ها و شاهدان ضرورت است، باید جامعه بین المللی را دخیل کنیم.”

رییس جمهور تأکید دارد که  شورای عالی صلح نقش مهم در تاریخ دارد و کارش همان قدر مهم است که کار سربازان در خط جنگ در شرایط کنونی برای افغانستان مهم است. او جنگ کنونی را یک بار دیگر جنگ تحمیلی خواند و گفت این جنگ، جنگ افغانستان نیست.

آقای غنی گفت که اکنون برای حکومت افغانستان واضح شده است که با کی‌ها جنگ کند و با کیها صلح نمایند. رییس جمهور گفت:” معیارتفکیک مارا حملات اخیر آسان کرد. تفکیک میان کسانی که صلح را می‌پذیرند و آنانی که صلح پذیر نیستند مهم است. کسانی که مسوول این حادثه اند، صلح پذیر نستند و دروازه های صلح به روی آنان بسته است. آنان تنها تعهد ما را در نابودی خود خواهند دید.”

رییس جمهور غنی در نشست امروز گفت، دو مفکوره وجود دارد، اول اینکه افغانستان را مرکز بین المللی دهشت افگنی بسازند که در این حالت مردم افغانستان قربانی اند؛ و مفکوره دوم دیدگاه ماست که افغانستان چهار راه آسیا شود، و در این دیدگاه تمام منابع برای رفاه مردم افغانستان به کار انداخته می شود.

آقای غنی گفت، هدف افغانستان برای صلح واضح است و باید مشخص باشد که زنان از حقوق شان محروم نمی‌شوند و دولت افغانستان حقوق هموطنان خود را قربانی نمی‌تواند.

آقای غنی هم‌چنان گفت، امروز نسبت به هر روز دیگر ضرورت به عقلانیت و فکر منسجم داریم، فکر منسجم است که ما را به هدف می رساند، نه احساسات. او حمله اخیر را حمله به مردم افغانستان عنوان کرد و تأکید که این حمله یک جنگ اعلام نشده در مقابل مردم افغانستان بود.

وضعیت کنونی جنگ تحلیل شود

رییس جمهور  غنی گفت، ما هر روز تلاش می‌کنیم که چگونه امنیت مردم را حفظ کنیم، اما تروریستان هر روز ما را به گلیم غم می‌نشاند و باید تشخیص بدهیم که با کیها صلح کنیم.

رییس جمهور گفت:” ما در اول برای این که بتانیم به یک وضعیت صلح آمیز برسیم، باید وضعیت کنونی جنگ را تحلیل کنیم. ما بدون تحلیل جنگ و بدون یک نقشه راه نمی‌توانیم به صلح برسیم.” آقای غنی به تروریستان هشدار داد که در هر جای افغانستان هدف قرار خواهند گرفت.

رییس جمهور غنی امروز روی رسیدن به صلح پایدار تأکید کرد و گفت، اصلاحاتی را که روی دست گرفته است برای اصلاحات نیست بلکه برای رسیدن به یک صلح پایدار است. او تأکید کرد که برای رسیدن به صلح، به یک طرح جامع و همه جانبه ضرورت است.

آقای غنی از برنامه‌ای بازگرداندن مهاجران افغانستان حرف زد و گفت، ما تا زمانی که دونیم میلیون مهاجر در پاکستان و یک و نیم میلیون مهاجر در ایران داشته باشیم همواره زیر فشار خواهیم بود و باید مهاجران افغانستان از پاکستان به شکل آبرو مندانه به افغانستان بازگردانه شوند.

رییس جمهور غنی تأکید کرد که افغانستان چهارراهی آسیا و دروازه آسیا هست و کشورهای همسایه باید بدانند که نمی‌توانند این کشور را با مشکل مواجه کنند. او گفت:” افغانستان بعد از سال‌ها در این چند سال اخیر، جز لاینفک آسیای مرکزی شد. آن‌های که فکر می‌کردند با بستن بندر تورخم در افغانستان نان پیدا نمی‌شود، صدسال بسته کنند.”

رییس جمهور گفت که تا بیست روز دیگر، کنفرانس کابل برگزارش می‌شود و پس از آن سه کنفرانس دیگر نیز در مورد افغانستان برگزار می‌شود که همه برای افغانستان مهم اند و شورای عالی صلح در این کنفرانس ها نقش مهمی می تواند داشته باشد.

اصلاحات در ادارات محلی به صلح کمک می‌کند

در این نشست، محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی حمایت رییس جمهور و حکومت را از پروسه صلح مهم دانست و گفت، حضور رییس جمهور در دفتر شورای عالی صلح، به معنای این است که رییس جمهور به صلح تعهد قوی دارد و این مسأله برای آنها بسیار مهم است که در مسیر صلح گام بر می‌دارند.

رییس شورای عالی نارضایتی مردم را دلیل عمده ادامه جنگ دانست و تأکید کرد که نارضایتی‌ها از حکومت محلی بسیار زیاد است و برای رسیدن به صلح ایجاب می‌کند که این مشکلات حل گردد. رییس شورای عالی صلح گفت، که اصلاحات یک برگ برنده‌ای است که زمینه هر نوع سرباز گیری مخالفین را کاهش می‌دهد باید در نهادهای امنیتی و نهادهای قضایی افغانستان اصلاحات جدی به میان آید.

آقای خلیلی گفت: “یکی از دلایل رشد ناامنی و تقویت مخالفین مسلح، نارسایی‌های اداره‌های محلی حکومت است؛ دعوای را که مراجع قضایی کشور در شش ماه رسیدگی نمی‌کند، آن‌ها بسیار زود آن‌را حل و فصل می‌نماید و این مساله باعث می‌شود تا مردم از حکومت فاصله گرفته و به آن‌ها پناه ببرد.”

آقای خلیلی گفت، در شش ماه گذشته به این نتیجه رسیده است که مردم افغانستان به دو چیز اجماع دارند. یکی این که صلح تنها راه ختم جنگ است و دوم این که صلح باید به رهبری مردم و دولت افغانستان باشد.

آقای خلیلی گفت:” بارها گفته ایم که از مذاکرات هراس نداریم، منطق قوی داریم، ضرورت جدی وطن ما است و جنگ راه حل نیست. از نیروهای دفاعی و امنیتی تشکر می کنیم که هر وقت افغانستان مورد حمله قرار گرفته از کشور دفاع کرده اند اما با آن هم جنگ راه حل نیست و صلح تنها راه است که ما باید به یک صلح پایدار برسیم.”

آقای خلیلی گفت، شورای عالی صلح حاضر است در هر سطح و با لایه های مختلف مخالفان مسلح دولت گفتگو کند. رییش شورای عالی صلح تأکید کرد که پیامدهای جنگ وقایعی است که چند روز پیش ما مثال اش را در جاده وزارت داخله پیشن شاهد بودیم و مردم افغانستان را به غم نشاند.

او گفت، به همان اندازه که شورای عالی صلح و روند صلح در افغانستان فعال تر شده است، به همان میزان، مخالفان صلح در افغانستان نیز فعال شده اند و حملات اخیر در کابل و دیگر نقاط افغانستان این مساله را ثابت می سازد.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی