سیگار: افغانستان دومین بدترین کشور در زمینه پشتیبانی از تجارت‌های کوچک است

۳۱ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

با تمام وعده‌هایی که رئیس جمهور غنی در زمینه‌ی بهبود اقتصادی افغانستان داده بود، اینک سیگار یا بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌ خود نگاشته که جایگاه افغانستان در زمینه‌ی آغاز یک تجارت، به گونه چشم‌گیری از رتبه ۴۲ به رتبه ۱۰۷ سقوط کرده است.

در این گزارش سیگار تاکید کرده که به دلیل بلند بردن هزینه آغاز تجارت از سوی حکومت، افغانستان در این زمینه، افت داشته است.

بربنیاد گزارش سیگار، هم‌اکنون کارآفرینان و بازرگانان ناگزیر اند تا برای به دست آوردن جواز بازرگانی، برای سه سال، پول آن را پرداخت کنند که این امر سبب شده هزینه به دست آوردن جواز بازرگانی از ۱۹٫۹% به ۸۲٫۳% افزایش یابد.

در این گزارش همچنان تاکید شده که افغانستان در سال‌های پسین، مقام دومین بدترین کشور جهان را در زمینه حفاظت از تجارت‌های کوچک به دست آورده است. مساله‌ای که نشان می‌دهد حکومت وحدت ملی به جای پشتیبانی از تجارت‌های کوچک، به مشکل تراشی برای این گونه تجارت‌ها آغاز کرده است.

تاکنون امریکا در مجموع مبلغ ۱٫۲ میلیارد دالر را برای رشد اقتصادی افغانستان کمک کرده است. از سوی دیگر از سال ۲۰۰۲ تا تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ مبلغ ۳۳ میلیارد دالر را برای حمایت از حکومت‌داری خوب، رشد اقتصادی و نیز رشد انکشافی به حکومت افغانستان کمک کرده است.

این در حالیست که حکومت وحدت ملی همواره حمایت از سکتور خصوصی و تجارت در افغانستان را یکی از دست آوردهای این دوره افغانستان عنوان کرده و در تمامی کنفرانش‌های جهانی که در باره افغانستان در کابل یا و بیرون از افغانستان دایر شده است، از آن با افتخار یاد کرده است. افتخاری که همواره برعکس ثابت شده و گزارش های نهادی معتبر مثل سیگار در سه سال گذشته همواره از بدتر شدن وضعیت در افغانستان خبر داده است.

هم رسانی