نخستین مسلخ معیاری در کابل به بهره‌‌ برداری سپرده شد

۱۹ میزان ۱۳۹۷ هشدار

نخستین مسلخ معیاری در منطقه ریشخور شهر کابل، با رئیس جمهور غنی و نصیراحمد درانی وزیر زراعت به بهره‌برداری سپرده شد.

گفته می‌شود که این مسلخ در یک نوبت کاری ظرفیت ذبح و پروسس ۵۰۰ رأس بز و گوسفند و هم‌چنین ۱۰۰ رأس گاو را دارد.

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که وزارت زراعت قرار است کار ساخت سه مسلخ معیاری دیگر (مسلخ هرات، مسلخ شکردره‌ کابل و مسلخ ولایت بلخ) را تا پایان سال روان و کار مسلخ کندز را تا تابستان سال آینده تکمیل کند.

هزینه‌ی مجموعی ساخت این مسلخ‌ها ۳۰ میلیون دالر برآورد شده است که بانک انکشاف آسیایی آن را می‌پردازد.

هم رسانی