وزیران ترانسپورت و مخابرات در سمت‌های شان ابقا شدند

۵ جدی ۱۳۹۷ هشدار

وزیران ترانسپورت و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دلیل مصرف کمتر از هفتاد درصد از بودجه انکشافی سال ۱۳۹۷ وزارت‌های شان که از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شدند، دوباره رای اعتماد گرفتند.

در نشست امروز چهارشنبه(۵جدی) مجلس نمایندگان، برای محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت و شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صندوق گذاشته شد و هر دو وزیر استیضاح شده، توانستند دوباره در سمت‌های خود ابقا شوند.

مجلس نمایندگان هفته گذشته تصمیم گرفته بود، وزیرانی که کمتر از هفتاد درصد بودجه وزارت‌های مربوطه شان را به مصرف رسانده اند، استیضاح کنند.

مجلس نمایندگان دو روز قبل برای عبدلبصیر انور، وزیر عدلیه و سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر هم صندوق گذاشته بودند و این دو موفق به کسب رای اعتماد دوباره نمایندگان شدند.

هم‌چنان در نشست روز شنبه(۱جدی) مجلس نمایندگان، وزیر فواید عامه استیضاح شده بود و نمایندگان دوباره به او رای اعتما دادند.

هم رسانی