نخستین جلسه کاری کمیته حکومت‌داری محلی برگزار شد

۹ دلو ۱۳۹۷ هشدار

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری خبرداده که نخستین جلسه کمیته حکومت‌داری محلی امروز  برگزار شده و یک تیم کاری را برای تهیه طرز العمل این‌کمیته تشکیل داده است.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری گفته شده، این جلسه امروز ( سه شنبه ۹ دلو) به ریاست سرور دانش برگزار شده است. دانش معاون رئیس جمهوری، ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار کمیته حکومت‌داری محلی گفته است:”با آنکه در قانون اساسی احکام واضحی در راستای حکومت‎داری محلی اختصاص یافته است؛ اما در نزدیک به دو دهۀ گذشته این بار اول است که اولویت‌های اساسی در حکومت‌داری محلی مورد توجه قرار می‌گیرد.”

در این جلسه روی تشکیل یک تیم کاری متشکل از نمایندگان اداره ارگان‌های محل، اداره امور ریاست جمهوری و دفتر معاون دوم رئیس جمهور موافقت شده که طرزالعمل این کمیته را و پنج کمیته کاری آن را تهیه می‌کند. گفته شده اولین جلسه کاری کمیته های کاری در هفته آینده برگزار شده و جلسه بعدی کمیته حکومت داری محلی در اول ماه حوت برگزار می‌شود.

این کمیته مطابق فرمان شماره ۲۳۷۳ مورخ ۵/۱۰/ ۱۳۹۷ رئیس‌جمهور غنی و مصوبه شماره ۷ مورخ ۳/۵/۱۳۹۷ کابینه و مصوبه شماره ۳ مورخ ۲۴/۲/ ۱۳۹۷ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تأسیس شده است.

بهبود ارائه خدمات عامه در ادارات محلی، انکشاف متوازن مالی و رشد زیربناها از اهداف تشکیل کمیته حکومتداری محلی است که اعضای آن وزرای مالیه، اقتصاد، انکشاف دهات، شهرسازی و اراضی، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رئیس اداره ارگان‌های محل و یک تن از معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بوده و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری این کمیته را مدیریت می‌کند.

نظارت و ارائه نتایج از چگونگی تطبیق پالیسی حکومت‌داری محلی، بررسی مشکلات ساختمانی ادارات محلی و پیشنهاد راه‌حل به شورای عالی حاکمیت قانون، پیشنهاد وجوه مالی تشویقی برای ادارات محلی به کابینه، بررسی مشکلات ادارات محلی در زمینه تطبیق پالیسی حکومت‌داری محلی و اتخاذ تصمیم لازم از جمله صلاحیت‌های این کمیته است.

هم رسانی