ذکی سرفراز به عنوان شهردار کابل گماشته شد

۱۷ دلو ۱۳۹۷ هشدار

رئیس جمهور غنی با صدور فرمان جدیدی، احمد ذکی سرفراز را به عنوان شهردار کابل تعیین کرده است.

ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، با نشر اعلامیه ای گفته است که به تاسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، الی ایجاد شرایط مناسب برای انتخابات شهردار‌ها، تعیین احمد ذکی سرفراز در بست خارج رتبه به عنوان شهردار کابل منظور است.

این در حالی است که شهرداری کابل از آغاز دوران حکومت وحدت ملی تا کنون توسط سرپرست اداره می‌شد.

احمد ذکی سرفراز، قبل از این رئیس امور شهرسازی وزارت شهرسازی و مسکن بود. پیش از این احمد شعیب رحیم، به عنوان سرپرست شهرداری کابل کار می‌کرد. شهرداری کابل، از جنجال ترین نهادهای حکومتی است که همواره اتهام فساد گسترده مالی را با خود دارد.

 

هم رسانی