شهردار پلخمری به سرقت اسناد مالی این اداره متهم شد

۱۲ حوت ۱۳۹۷ هشدار

مدیر محاسبه‌ای شهرداری پلخمری ادعا می‌کند که شهردار پلخمری در هماهنگی با دو تن از کارمندان زیر دستش سندهای مهم بخش کاری او را به سرقت برده اند.

محمد داوود ستارزاده مدیر محاسبه شهرداری پلخمری می‌گوید، به علت اجرا نکردن حواله‌های غیر قانونی که از سوی شهردار پلخمری به وی پیشنهاد شده بود، پس از ختم رسمیات میزهای کاری‌اش شکستانده شده، اسناد و برخی کتاب‌های مهم شعبه محاسبه شهردای به سرقت برده شده اند.

آقای ستار زاده همچنان می‌افزاید، پس از آن به خواست‌های “غیرقانونی” شهردار پاسخ مثبت نداده است، او را از وظیفه اصلی اش برکنار کرده و در ناحیه ششم شهر پلخمری تبدیل کرده است.

او می‌گوید:”بعد از ختم رسمیات مه که از شعبه بیرون شدم، میز مرا شکستانده اند و تمام اسنادها و کتاب ها را با خود بردند. اسناد های که معتمدین را جریمه کرده بودیم و اسنادهای غیر قانونی که پیش مه بود تمام آن را دزدی کردند.”

از سویی‌دیگر، چمران آمر نظارت شهرداری پلخمری شکستانده شدن میز کاری مدیر محاسبه و به سرقت رفتن برخی سندهای این شعبه، بشمول کتاب “صادره و وارده” را تایید می‌کند؛ اما در مورد این که چه کسانی در این کار دست دارند چیزی نمی‌گوید.

اما نظام الدین حمیدی شهردار پلخمری می‌گوید، برای آوردن اصلاحات در اداره شهرداری، این شخص را به وظیفه دیگری تبدیل کرده بود و او حاضر به تحویل دهی اسناد و اوراق برای هیأت تعین شده نگردیده است.

آقای حمیدی در مورد شکستانده شدن میزهای کاری مدیر محاسبه چیزی نمی‌گوید؛ اما تأکید دارد که برای هیأت دستور داده است، در صورتی که این شخص حاضر به تسلیم دهی اسناد نگردد، هر آنچه قانون اجازه می‌دهد، انجام دهند.

این تنش‌های در پی ایجاد دو دسته‌گی میان کارمندان شهرداری به میان آمده است. کارمندان شهرداری و مرددم شکایت دارند که رقابت های درون اداره، سبب کندی کار و بی شرنوشتی مراجعه کنندگان این اداره شده است.

محراب الدین ابراهیمی

هم رسانی