مدیر و معتمد معارف ولسوالی نهرین ولایت بغلان به فساد مالی متهم شدند

۲۰ حوت ۱۳۹۷ هشدار

شماری از آموزگاران در ولسوالی نهرین ولایت بغلان، ادعا می‌کنند که مدیر معارف و معتمد نقدی این ولسوالی معاش و امتیازات آن ها را حیف و میل کرده و این کار سبب بر هم خوردن نظم اداره معارف گردیده است.

این آموزگاران که به ریاست معارف آمده اند، تاکید می‌کنند که از چهار سال به این طرف این دو تن از مسئولان معارف ولسوالی نهرین، تحت عناوین مختلف معاش و سایر امتیازات آنان را حیف و میل کرده و حاضر به پاسخ گویی نیستند.

عبدالشهید، یکی از این آموزگاران می گوید که بخشی از معاش آنان از ماه حمل سال ۱۳۹۷ تا کنون نیز پرداخت نشده و شاه ناصر مدیر معارف و عمرا خان معتمد نقدی مدیریت معارف نهرین به بهانه های مختلف معاش آنان را نمی پردازند.

محمد عظیم پریانی، یکی دیگر از آموزگاران نیز ادعا می کند که اضافه کاری آمرین، مناظم ها و سرمعلمین مکاتب ولسوالی نهرین از ماه حمل سال ۱۳۹۷ تاکنون پرداخت نشده، در حالی که این پول از سوی ریاست معارف بغلان اجرا شده و در دسترس معتمد نقدی معارف نهرین قرار گرفته است.

محمد ملنگ، یکی دیگر از آموزگاران این ولسوالی نیز می افزاید که از معاش ماه حمل سال ۱۳۹۷ او، تاکنون مبلغ ۴۵۰۰ افغانی نزد معتمد باقی مانده است.

این آموزگاران همچنان می گویند که مدیر معارف و معتمد نقدی این ولسوالی به خاطر اجرا کردن امتیاز ارزیابی آنان از هر آموزگار مبلغ یک هزار افغانی گرفته که جمعاً ۷۵۰ هزار افغانی می شود و این کار در هیچ قانونی جا ندارد.

در همین حال، رئیس معارف ولایت بغلان تایید می کند که آموزگاران ولسوالی نهرین با چالش های زیادی از نگاه تعلل در پرداخت معاشات شان روبر هستند.

سیداسماعیل مجاهد می گوید که شکایات آنان را قبلاً نیز به وزارت معارف راجع کرده بود و هیأت بررسی از اداره تفتیش به ولسوالی نهرین اعزام شد؛ اما مدیر معارف و معتمد این ولسوالی حاضر به پاسخ گویی در این باره نشدند.

او می گوید که به خاطر جلوگیری از حیف و میل و تعلل در اجرای به موقع از اول سال ۱۳۹۸ معاشات آموزگاران این ولسوالی از طریق بانک اجرا خواهد شد.

شاه ناصر ناجم، مدیر معارف نهرین با رد این ادعا، می گوید که شماری از آموزگاران به خاطر اینکه خواسته‌های شان پذیرفته نشده چنین ادعایی را مطرح کرده اند.

او می‌گوید که معاش آموزگاران حد اقل با تاخیر یک هفته‌ای پرداخت می‌شود.

آقای ناجم می گوید، زمانی که هیات تفتیش به این ولسوالی آمده بود، در تعطیلات رسمی بوده است.

از سوی هم، عمراخان معتمد معارف ولسوالی نهرین می گوید که معاش و امتیازات هیچ کدام از آموزگاران نزد او باقی نمانده است.

این در حالی است که حدود یک سال قبل مدیر معارف شهری پلخمری، آمر نظارت، یک معتمد ریاست معارف ولایت بغلان و هم چنان مدیر و معتمد معارف ولسوالی برکه این ولایت به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند.

محراب ابراهیمی

هم رسانی