سید انور سادات به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گماشته شد

۱۷ حمل ۱۳۹۸ هشدار

رئیس جمهور غنی با صدور حکم جدیدی، سید انور سادات را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی گماشته است.

در حکم رئیس جمهور غنی آمده است که به تاسی از حکم فقره ۱۱ مادۀ ۶۴ قانون اساسی، تعیین و معرفی سید انور سادات به عنوان نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی منظور است.

در این حکم آمده که وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است تا آقای سادات را با رعایت صراحت فقره ۳ مادۀ نود و یکم قانون اساسی، جهت اخذ رأی تایید به مجلس نمایندگان معرفی کند.

سید انور سادات، پیش از این به عنوان عضو مجلس نمایندگان، والی فاریاب و معاون شورای امنیت ملی کار کرده است. او از نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری است.

پیش از این، فیض الله ذکی به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی کار می کرد.

هم رسانی