تیم انتخاباتی صلح و اعتدال: لویه‌جرگه پیش‌رو سفارشی است

۱۸ حمل ۱۳۹۸ هشدار

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال گفته است که لویه جرگه مشورتی صلح که قرار است در آینده نزدیک دایر گردد، به جای اینکه مشورتی باشد، بیشتر سفارشی است.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اصل مشورتی بودن لویه جرگه تاثیر مستقیم بر موثریت و نتیجه آن دارد، اما در جرگه‌ مشورتی که اخیرا از سوی حکومت وحدت ملی اعلام شده، هیچگونه مشورتی با جریان های مطرح سیاسی، ملی و مردمی در رابطه به برگزاری چنین جرگه در شرایط کنونی صورت نگرفته است.

در اعلامیه تاکید شده است: “این جرگه به جای اینکه مشورتی باشد، بیشتر سفارشی است از جانب حکومت”.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال افزوده است که هدف این جرگه سفارشی برای مردم و جریان های سیاسی واضح نیست، کمیسیون برگزاری این جرگه همه شمول و ملی نبوده و اجندای جرگه نیز مشخص نمی‌باشد.

در اعلامیه آمده است که اشتراک کنندگان لویه جرگه به شکل گزینشی از جانب حکومت انتخاب می شوند و نمایندگی واقعی از ترکیب ملی نمی‌توانند.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال گفته است که برگزاری این جرگه در این مقطع زمانی مبهم است و حکومت باید با تمام احزاب و جریان‌های سیاسی ملی مشورت کرده و تصمیم بگیرد.

در اعلامیه آمده است: “ما با اظهار نگرانی از روند برگزاری جرگه ضمن مشوره با طرف های ذیدخل ملی در اسرع وقت موضع نهایی خود را اعلام می داریم”.

قرار است لویه جرگه مشورتی صلح به تاریخ نهم ثور برگزار شود. شورای عالی صلح گفته است که فهرست اشتراک کنندگان در لویه جرگه مشورتی صلح تا چند روز دیگر نهایی خواهد شد.

هم‌چنان رئیس جمهور غنی به تازه‌گی اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را نیز انتخاب کرده است.

هم رسانی