آکادمی علوم: ۳۶ پروژه‌ی علمی-تحقیقی تایید و تصویب شده است

۲۸ حمل ۱۳۹۸ هشدار

آکادمی علوم افغانستان می‌گوید که در جریان یک سال گذشته، ۳۶ پروژه‌ی علمی-تحقیقی در بخش‌های علوم طبیعی، بشری و اسلامی تایید و تصویب شده است.

احمدشاه عمر وردک، معاون علمی آکادمی علوم افغانستان امروز چهارشنبه (۲۸ حمل) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که با نظرداشت نیازهای عینی جامعه در عرصه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی، برنامه‌ی ده‌ساله‌ ساخته شده است.

او افزود: “در این برنامه حدود ۱۰۰۰ پروژه‌ی علمی – تحقیقی، در رشته‌های مختلف علوم با طرح مسایل تحقیق، تصویب شده و کار آن آغاز شده است”.

آقای وردک هم‌چنان گفت که انجام تحقیقات علمی در عرصه‌های مختلف علوم و انسجام این تحقیقات برای بهبود وضع اجتماعی، غنامندی فرهنگی، رشد اقتصادی، ارزیابی منابع و ذخایر طبیعی و شیوهی استفاده‌ی مؤثر از آن‌ها، بهبود رشد کمی و کیفی سطح علم و دانش و تقویت فرهنگ دینی و اسلامی در کشور، از اهداف عمده‌ی آکادمی علوم است.

او گفت که تکمیل و دفاع از ۳۶ عنوان پروژه‌ی علمی- تحقیقی، تأیید و تصویب ۴۰ عنوان پروژه‌ی علمی- تحقیقی برای دانش‌مندان در سه بخش علوم بشری، طبیعی و اسلامی براساس برنامه‌ی ١٠ ساله، طبع و نشر ۳۵ عنوان کتاب علمی- تحقیقی از رشته‌های مختلف علوم، تدویر ۸ عنوان سمینار علمی – تحقیقی در سطح ملی و بین المللی و طبع و نشر مسلسل ١٠ عنوان مجله‌ی علمی- تحقیقی؛ دست‌آوردهای عمده‌ی آکادمی علوم در سال مالی ۱۳۹۷ بود.

آقای وردک خاطرنشان کرد که اکادمی علوم در سال مالی ۱۳۹۷ توانسته است ۹۴ درصد بودجه‌ی انکشافی خود را مصرف کند.

هم رسانی