وزارت معارف ۱۷ تفاهم‌نامه‌ی همکاری ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزشی را به امضا رسانیده است

۲۹ حمل ۱۳۹۸ هشدار

مسوولان در وزارت معارف از امضای ۱۷ تفاهم‌نامه‌ی هم‌کاری برای ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزشی خبر داده است.

در خبرنامه‌ای که از سوی این  وزارت به نشر رسیده، آمده است که هفده تفاهم‌نامه‌ی هم‌کاری را به هدف ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزشی با شماری از نهادهای داخلی و خارجی به امضا رسانیده است.

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف در مراسم امروز گفته است که این تفاهم‌نامه‌ها شامل ایجاد صنف‌های محلی، کورس‌های کمپیوتر، سوادآموزی، کانکور، و آگاهی‌دهی در بخش‌های حفظ محیط زیست و صلح می باشند.

آقای بلخی گفته است: ” ارزش این تفاهم‌نامه‌ها، پانزده میلیون و ۴۰۰ هزار دالر امریکایی است که ۷۷۶۰۰ شاگرد به گونه‌ی مستقیم از آن‌ها بهره‌مند خواهند شد.”

سرپرست وزارت معارف می‌گوید که در جریان سال جاری، حدود ۴۰هزار معلم، به سطح چهارده‌پاس و لیسانس ارتقا خواهند یافت.

این در حالی است که روز گذشته نیز وزیر معارف در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفته بود، در جریان سال جاری، ۲۰هزار معلم دوازده‌پاس از سوی برنامه‌ی داخل خدمت در مراکز تربیه‌ی معلم به درجه‌ی چهارده‌پاس ارتقا می‌یابند و ۲۰هزار معلم چهارده‌پاس نیز، به منظور فراگیری تحصیلات عالی به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

آقای بلخی گفته بود که در جریان سال جاری، ۱۴۰ مکتب ارتقا می‌یابند و ۱۱۷۰ صنف آموزش محلی و تسریعی، به منظور سهولت دست‌رسی دانش‌آموزان به خدمات تعلیمی، در بخش‌های دوردست افغانستان ایجاد می‌شود.

هم رسانی