در یک سال گذشته، ۲۷ هزار نفر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفته‌اند

۳ ثور ۱۳۹۸ هشدار

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در جریان یک سال گذشته، ۲۷ هزار نفر در افغانستان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا‌ گرفته‌اند.

سیدانور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، امروز سه‌شنبه(۳ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که  در جریان یک سال گذشته، ۲۷ هزار نفر که ۵۰ درصد آن را عودت کنندگان تشکیل می‌دهند، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفته‌اند.

او افزود: “زمینه‌ی آموزش فن و حرفه برای ۸۲۰۰ تن از این افراد از سوی وزارت کار و متباقی آن، از سوی انجوها فراهم شده است”.

آقای سادات هم‌چنان مقرره‌ی حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی را از دست‌آوردهای مهم وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد. او گفت: “ایجاد شورای عالی کار، مقرره حل اختلافات ناشی از کار و مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی/ خصوصی، فعالیت‌های سال گذشته بود”.

مقررهی حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و خصوصی که در سه فصل و۲۲ ماده تدوین شده، در ماه ثور سال ۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور غنی نافذ شد.

سرپرست وزارت کار می‌گوید: “این مقرره اولین سند تقنینی در رابطه به حقوق تقاعد در نهادهای غیر دولتی به شمار می‌رود. برای مرحله انتقالی و عملی سازی این مقرره، حدود شش ماه دیگر زمان در نظر گرفته شده است”.

او افزود که این مقرره ادارات غیر دولتی یا خصوصی را مکلف می‌سازد که در بدل هر سال کار کارکن ادارات غیر دولتی، یک ماه معاش به عنوان حقوق تقاعد، در حساب کارکن خود ذخیره کنند.

آقای سادات گفت هم‌چنان گفت که در جریان سال گذشته، حدود ۴۵۰ هزار نفر حقوق مستمری معلولیت و حقوق تقاعد دریافت کرده اند.

سرپرست وزارت کار گفت که بازنگری برنامه‌ی استراتیژیک برای سه سال آینده، سروی بازار کار، نهایی سازی زمینه اعزام ۲ هزار کارگر افغان به امارات متحده عربی و آموزش ده هزار کودک بی‌سرپرست در پرورشگاه‌ها، از مهمترین برنامه‌های این وزارت برای سال ۱۳۹۸ است.

هم رسانی