ده‌ها تُن مواد مخدر در جریان سه ماه گذشته در افغانستان کشف و ضبط شده است

۵ جدی ۱۳۹۶ هشدار

در جریان ربع سوم سال جاری ۱۳۵ پرونده مربوط به جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر افغانستان به مرکزعدلی وقضائی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر سپرده شده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر با نشر گزارشی از دست‌آوردهای ربع سوم سال ۱۳۹۶ این مرکز گفته که ۱۶۸ نفر به شمول ۹ تن از موظفین خدمات عامه، ۱۲ خانم و۲تبعه ایرانی مظنونین این قضیه‌ها است که پرونده‌های شان برای تحقیات بیشتر به دادستانی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است.

بر اساس این گزارش ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر تاکنون مراحل تحقیقاتی۱۴۷ پرونده جرایم مسکرات و مواد مخدر را تکمیل نموده و در این مدت ۱۵۰ پرونده را به محکمه ابتدایی، ۸۵ قضیه را به محکمۀ استیناف و ۵۳ قضیه را به دیوان امنیت عامه دادگاه عالی ارسال کرده است.

در این گزارش آمده که ریاست دادستانی اختصاصی در جریان سه ماه تعداد ۴۲ عراده وسایط نقلیه، ۳عراده موترسایکل، ۱۶۸ سیت موبایل و بیش از ۴۴ میلیون ۹۱۴ هزار افغانی معادل بیش از ۲۴۱ هزار دالر آمریکای قاچاق‌بران را مصادره کرده است.

در جریان ربع سوم سال جاری ۱۷۴ تن از جانب محکمه ابتدایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به ۲سال و شش ماه تا ۲۰ سال محکوم به مجازات شده، ۸۳تن از محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به حبس‌های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده و ۹ تن دیگر برائت داده شده‌اند.

در گزارش این نهاد آمده که در جریان این سه ماه اخیر ۵۲ پرونده جرایم مسکرات و مواد مخدر پس از فیصله محاکم ابتدایی و استیناف مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر از جانب دیوان امنیت عامه دادگاه عالی دولت افغانستان قطعی شده است.

مقدار مجموعی مسکرات و مواد مخدر که قضایای آڼ در جریان میعاد یاد شده به مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار پولیس مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده است قرار ذیل است: در جریان این مدت قضیه ‌های مربوط به بیش از ۳۹۱ کیلوگرام هیروئین، بیش از ۱۳۶ کیلوگرام مورفین، حدود ۴۵۱۶ کیلوگرام تریاک، بیش از ۴۰ هزار و ۴۴ کیلوگرام چرس، ۳۳۱۲ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، ۱۷ هزار و ۸۴۴ لیتر مواد کیمیاوی مایع و بیش از ۴۲۳۶ لیتر مشروبات الکولی به مدیریت عمومی تدقیق، بررسی و لابراتوار پولیس مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده است.

در سه ماه اخیر ۴۴ قضیه در کابل و۲۲ قضیه در ننگرهار به ثبت رسیده که با این حساب این ولایت‌ها در صدر ولایات دارای قضایای جرایم مسکرات و مواد مخدر قرار دارند.

این در حالی است که بر اساس این گزارش در ربع دوم سالجاری خورشیدی دوسیه های ۱۴۹ تن در پیوند به ۱۲۵ قضیه به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده بودند.

براساس گزارش این نهاد تنها در ماه قوس سال جاری در مجموع ۶۳ تن به شمول ۳ تن از موظفین خدمات عامه و ۲ خانم در پیوند به ۵۷ قضیه از نقاط مختلف افغانستان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده است.

 

در این مدت ۵۵ قضیه به محکمه ابتدایی، ۳۷ قضیه به محکمه استیناف و ۲۱ قضیه به دیوان امنیت عامه دادگاه عالی ارسال شده که در پیوند به آن ۴۳ تن از سوی محکمه ابتدائی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر به ۲ سال و ۶ ماه تا بیست سال حبس و ۱۹ تن به شمول یک تبعه ایرانی از سوی محکمه استیناف به حبس‌های تنفیذی محکوم به مجازات شده اند.

در گزارش آمده که در مدت یک ماه ۱۸ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر پس از فیصله محاکم ابتدایی و استیناف مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر توسط دیوان امنیت عامه ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قطعی شده است.

در پیوند به مجموعی قضایای متذکره به تعداد۱۴عراده وسایط نقلیه،یک عراده موترسایکل و۴۷سیت موبایل همراه مختلف النوع که از نزد قاچاقبران بدست آمده بود پس از حکم محاکم ذیصلاح مصادره شده و مبلغ (۴۴۸۱۸۷۲۵) افغانی و مبلغ(۲۴۰۴۸۳) دالر امریکایی از نزد قاچاقبران به دست آمده و به حساب قطعی این دادستانی تحویل د افغانستان بانک شده است.

در این ماه بیش از ۲۶۸ کیلوگرام هیرویین، ۴۳ کیلوم گرام مورفین، حدود ۱۷ هزار و ۲۴ کیلوگرام تریاک، بیش از ۳۶ هزار و ۱۴۸ کیلوگرام چرس، ۱۹۹۶کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، ۱۲۴۴ لیتر مواد کیمیاوی مایع و ۵۸۳ لیتر مشروبات الکولی از نزد افراد بازداشت شده کشف و ضبط شده است.

در این ماه نیز کابل و ننگرهار به ترتیب با داشتن ۲۲ و ۱۰ قضیه در صدر ولایت‌های دارای قضیه‌های قاجاق مسکرات و مواد مخدر قرار دارند.

هم رسانی