جشن‌واره نقاشی پرواز در کابل به پایان رسید

۲۲ حوت ۱۳۹۶ هشدار

جشن‌واره نقاشی زیر نام پرواز که برای سه روز در کابل برگزار شده بود روز گذشته با شناسایی سه چهره برتر، به پایان رسید. در این جشنواره بیشتر از ۵۰ هنرمند از سراسر افغانستان اشتراک کرده بودند و در مدت سه روز ۵۵ اثر در این جشنواره از سوی اشتراک کننده‌گان خلق شد.

جشنواره نقاشی پرواز روز شنبه اول صبح در باغ بابر برگزار گردیده بود و از ساعت هشت صبح شروع تا شش شام ادامه داشت. در این فیستوال ۵۵ اثر در بخش های مختلف از سوی اشتراک کننده گان نقاشی شد. کوچک ترین عضو این هنرمندان، زهرا یک دختر چهار ساله بود.

در مراسم انتخاب اثر برتر، بانوی نخست افغانستان نیز اشتراک کرده بود. هیأت داوران این فیستوال، توبی لینزر معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان، رویا دوست آواز خوان، عنایت الله نیازی آمر و استاد دیپارتمنت نقاشی دانشکده هنرهای زیبا و شیلا وزیر استاد بخش نقای هنرهای زیبای دانشگاه کابل بودند.

داوران این جشنواره، از میان ۵۵ نقاشی، ۱۳ نقاشی را به عنوان اثر برتر انتخاب کرده و از میان ۱۳ نقاشی برتر، سه اثر نقاشی شده به عنوان برترین‌ انتخاب شدند.

علی رضای رحیمی در این جشنوراه مقام اول را گرفت و مبلغ پانزده صد دالر امریکایی جایزه گرفت. اثر دوم از مینه نایب خیل و اثر سوم نیز از سید مهدی ضهاک شناخته شد. برای مقام دوم ۱۰۰۰ دالر و برای مقام سوم ۵۰۰ دالر امریکایی جایزه داده شد.

در این جشنواره حضور بانوان پر رنگ بود و یکی از برنده‌گان این جشنواره نیز یک بانوی جوان بود.

آصف یوسفی

هم رسانی